Selasa, 14 Maret 2017

Idanö hele ba falukhasata Yesu khö ndra'alawe Samaria

Photo by Kaz
Na ö'ila ha niha zanguma'ö khöu: be'e ögu nidanö, ba no ö'andrö khönia mena'ö, ba no ibe'e khöu nidanö fangorifi (Joh 4,10).

Ira niha Keriso si föföna, eluahania sauri ba ginötö ma aefa ndra nifahaö Yesu, töratöra ya'ira si so ba Roma, asese latanö khöra zi mate ba nifotöi katakombe, ya'ia da'ö nahia barö danö. Ba dowa sambua katakombe so sambua gambara si lö faudu ba nahia si mane da'ö, tawaö tödöda. Ba da'ö no lagambaraini nösi Injil sawena tarongo no ma'e: Yesu ba samösa ndra alawe ba hele.

Niha sangila gambara andrö lo tola lö'ö manofu, hadia mbörö wa labe'e gambara si manö ba nahia andrö. Hadia so gamakhaitania niwa'ö Yesu ba Injil ma'ökhö ba lewatö zi mate? Hadia so gamakhaitania ba zalua khöda na no mate ita?

Te sökhi na tafaigi mangawuli nitutunö bakha ba Injil ma'ökhö. Me luo da'ö iröi Yesu Yerusalema edöna isawa Galilea. Ba ya'ita si no to'ölö ba wanörö fa'aukhu zino ta'ila wa ba zi mane andrö abölö tarasoi wa'owökhi dödö. Da'ö göi zalua khö Yesu me irugi mbanua Sychar, si so sambua hele nikhao Yakobo me föna. Ba worasoininia wa'owökhi dödö, tatu manö edöna Yesu wamadu idanö ena'ö.

Ba börö me so ba da'ö samösa ndra'alawe sangai idanö, i'andrö khönia: Be'e ögu nidanö. Ba wolau Yesu andre no i'osiwawöi hada ba mbanua andrö. Börö me luo no ba danö Palestina tebai fahuhuo manö ndra matua khö ndra alawe ba zanehe niha. Aefa da'ö lö göi tetehegö faruka ndra niha Yahudi ba niha Samaria, si mane ira alawe Samaria andre. Da'ö wa ifatörö'ö li khönia ira alawe andrö.

Ba hiza lö itema linia Yesu. Tuho dödönia, ba ya'ia ba wangombakha khö ndra'alawe andrö geluaha nidanö sindruhu.

Iwaö khönia: Na ö'ila ena'ö mbuala Lowalangi andrö, ba na ö'ila ha niha zanguma'ö khöu: be'e ögu nidanö, ba no ö'andrö khönia mena'ö, ba no ibe'e khöu nidanö fangorifi. Ba ira alawe andre no mo'amböta sibai wangi'ila nia. Ba bakha ba wa'ambö gera'erania iwaö khö Yesu: Hadia ebua na sa ndra'ugö moroi duada Yakobo, sogao hele andre? Hadia so khöu nidanö sabölö sökhi?

Ba si mane si to'ölö lö i'anema'ö ibe'e wanema li Yesu, itohugö manö huhonia. Idanö nisou ndra'alawe andrö moroi ba hele ba ha sabata tola ifadöhö wa'owökhi dödö. Dania zui ba ifulö owökhi dödöda. Haniha zamadu ya'ia ifuli owökhi dödö mangawuli!

Bahiza haniha zamadu nidanö moroi khö Yesu, lö sa'ae owökhi dödönia irugi zi lö aetu. Hewa'ae sindruhunia lö na aboto sibai ba dödönia hadia geluaha niwa'ö Yesu andre, iwa'ö ira'alawe andrö: He Tua, be'e ögu nidanö si mane andrö, ena'ö böi sa'ae owökhi dödögu!

Bakha ba Injil Yohanes asese te'oguna'ö wehede si dombudombua eluaha. Si maö göi ba zanandrösa ba nidanö andre. Saboto ba dödö zi'alawe moroi ba Samaria andrö, ba idanö si to'ölö nibadubaduda ero ma'ökhö. Idanö nitutunö Yesu no fabö'ö. Idanö andre idanö wa'auri, same'e fa'abölö ba niha ena'ö tola abölö ira ba wogamö fa'auri si lö aetu. Hulö zi mane nidanö si to'ölö soguna khöda, ena'ö tola auri ita ba mboto, si manö göi nidanö moroi khö Yesu andrö, moguna ia khöda ena'ö tola auri nosoda.

Na imane Yesu: Lö fa'owökhi dödö ba niha samadu idanö nibe'enia khöra, ba eluahania, haniha zamati khönia, ba lö sa'ae tobini khönia lala wa'auri. Börö hulö niwa'ö Yesu khö rasul Philipus: haniha zangila Ya'o no i'ila nama.

Datafauli ita ba wanofu no mege, hadia so gamakhaitara huohuo Yesu khö ndra'alawe ba hele Yakobo andrö ba wa'amate? Hadia faudu gambara wahuhuosa Yesu ba ira alawe Samaria andrö ba nahia barö danö andrö, ba nahia wogo'o si mate?

Fanema li ndra niha Keriso si föföna ba no aboto sibai ba dödöda: so gamakhaitara. Na tawa'ö nidanö wangorifi, ba si lö tola lö'ö itörö tödöda hadia zalua khöda na no mate ita. Kristus si sindro ba zinga hele andrö, sanguma'ö wa ya'ia nidanö wangorifi, no tötönaföda, sabe'eda si no mangalani fa'amate.

Ba tenga ba mbewe iwa'ö ia. No musindro ia ba zinga hele sabakha sibai. No amaedola narö danö sogömigömi, ba zi so fa'abölö zogömigömi, fa'abölö wa'amate. Ba moroi ba zogömigömi andre tumbu wa'auri, me i'alani wa'amate, ba maoso ia moroi ba gotalua zi mate.

Eluahania: Injil ba zi ma'ökhö andre edöna i'abölö'ö wanötönada. Haniha zangai idanö moroi ba hele fangorifi andrö, ba isöndra nidanö sauri, isöndra gumbu wa'auri andrö samösa: Kristus. Haniha zamadu ya'ia te'abölö'ö irugi wa'auri si lö aetu.

No ta'ila sa'ae wa abakha sibai geluaha Injil ba zi ma'ökhö andre. Liturgi ba zi ma'ökhö andre no afönu sibai geluahania. Ba haniha zangodödögö mana'u idanö moroi bakha ba khönia, ba si lö tola lö'ö isöndra wangorifi.

Ira furugöda ba wamati, ira niha Keriso si föföna, no lata'u öra nidanö si mane andre, ba no te'orifi ira. Ifarou ita Gereja ba wolo'ö lahera, töratöra ba ginötö föna paska andre. Ena'ö ta'osisi'ö lala wamatira ba talau faguru khöra.

Na ö'ila ha niha zanguma'ö khöu: be'e ögu nidanö, ba no ö'andrö khönia mena'ö, ba no ibe'e khöu nidanö fangorifi (Joh 4,10).Catatan: Renungan ini ditulis berdasarkan bacaan liturgis pada hari Minggu Prapaska III Tahun A: Kel 17,3-7; Rm 5,1-2.5-6; Yoh 4,5-42.
Share:  

Posting Terpopuler